Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 21/9 đến ngày 07/10/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C55
Học phần:
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 21/9 đến ngày 07/10/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh