Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 20/3 đến ngày 30/3/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C55
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 20/3 đến ngày 30/3/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh