Lịch học lớp TC LLCT C54, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 03/4 đến ngày 12/4/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C54
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT C54, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 03/4 đến ngày 12/4/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh