Lịch học lớp TC LLCT C54 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 01/3 đến ngày 24/3/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C54
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT C54 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 01/3 đến ngày 24/3/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh