Lịch học lớp TC LLCT C54 (Điều chỉnh), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 15/11 đến ngày 30/11/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C54
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT C54 (Điều chỉnh), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 15/11 đến ngày 30/11/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh