Lịch học lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh), Phần học: Xây dựng Đảng, từ ngày 16/9 đến ngày 11/10/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C53
Học phần:
Xây dựng Đảng
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh), Phần học: Xây dựng Đảng, từ ngày 16/9 đến ngày 11/10/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh