Lịch học lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kiến thức bổ trợ, từ ngày 12/12 đến ngày 20/12/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C53
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kiến thức bổ trợ, từ ngày 12/12 đến ngày 20/12/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh