Lịch học lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từ ngày 03/01 đến ngày 12/01/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT C53
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từ ngày 03/01 đến ngày 12/01/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh