Lịch học lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 08/4 đến ngày 06/5/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A44
Học phần:
Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 08/4 đến ngày 06/5/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh