Lịch học lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 19/02 đến ngày 27/02/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A44
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT A44 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 19/02 đến ngày 27/02/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh