Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương, từ ngày 23/01 đến ngày 19/02/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A43
Học phần:
Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Thực tiễn, kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương, từ ngày 23/01 đến ngày 19/02/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh