Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 04/01 đến ngày 22/01/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A43
Học phần:
Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 04/01 đến ngày 22/01/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh