Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh), Học phần: Xây dựng Đảng; từ ngày 01/4 đến ngày 19/4/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A43
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh), Học phần: Xây dựng Đảng; từ ngày 01/4 đến ngày 19/4/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh