Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 22/4 đến ngày 17/5/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A43
Học phần:
Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT A43 (Điều chỉnh), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 22/4 đến ngày 17/5/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh