Lịch học lớp TC LLCT A42, Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 21/12 đến ngày 10/01/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A42
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT A42, Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 21/12/2023 đến ngày 10/01/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh