Lịch học lớp TC LLCT A42, Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 10/4 đến ngày 08/5/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A42
Học phần:
Quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT A42, Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 10/4 đến ngày 08/5/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh