Lịch học lớp TC LLCT A42 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 01/3 đến ngày 18/3/2024

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A42
Học phần:
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Năm học
2024

Lịch học lớp TC LLCT A42 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 01/3 đến ngày 18/3/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh