Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, từ ngày 04/01/2023 đến ngày 17/02/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A41
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, từ ngày 04/01/2023 đến ngày 17/02/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh