Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; từ ngày 08/3 đến ngày 29/3/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A41
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; từ ngày 08/3 đến ngày 29/3/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh