Lịch học lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; từ ngày 14/2 đến ngày 06/3/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A40
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; từ ngày 14/2 đến ngày 06/3/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh