Lịch học lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nướcViệt Nam; từ ngày 08/3 đến ngày 04/4/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A40
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nướcViệt Nam; từ ngày 08/3 đến ngày 04/4/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh