Lịch học lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh), Phần học: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và Kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 05/9 đến ngày 26/9/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A39
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh), Phần học: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và Kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 05/9 đến ngày 26/9/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh