Lịch học lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 16/2 đến ngày 07/3/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A39
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT A39  (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Xây dựng Đảng, từ ngày 16/2 đến ngày 07/3/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh