Lịch học lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh lần 06). Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ ngày 07/12/2022 đến ngày 15/02/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A39
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh lần 06). Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ ngày 07/12/2022 đến ngày 15/02/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh