Lịch học lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 15/11 đến ngày 02/12/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A39
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh), Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 15/11 đến ngày 02/12/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh