Lịch học lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh), Phần học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 19/10 đến ngày 04/11/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A38
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh), Phần học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; từ ngày 19/10 đến ngày 04/11/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh