Lịch học Lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh lần 5), Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 26/8 đến ngày 13/10/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A38
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học Lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh lần 5), Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 26/8 đến ngày 13/10/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh