Lịch học lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2023

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A38
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Lịch học lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh