Lịch học lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 07/11 đến ngày 25/11/2022

Danh sách lớp:
Trung cấp LLCT A38
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Lịch học lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; từ ngày 07/11 đến ngày 25/11/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh