Khoa Lý luận cơ sở

Thực hiện Qui định số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Qui định số 29-QĐi/TU ngày 03/01/1019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

I. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa

Nghiên cứu, quản lý và giảng dạy phần học Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

II. Nhân sự của khoa

Khoa có 08 giảng viên:

Họ và tên
Nguyễn Thành Phương           
Chức vụ
Giảng viên
Năm sinh
1967
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
 
Email                        
Họ và tên
Nguyễn Phước Tuân           
Chức vụ
Phó Trưởng khoa
Năm sinh
1975
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
0275 3822328
Email                        
 
Họ và tên
Trần Văn Hòa           
Chức vụ
Giảng viên
Năm sinh
1972
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
 
Email                        
Họ và tên
Hồ Thị Thùy Dung       
Chức vụ
Giảng viên
Năm sinh
1990
Học hàm, học vị
Cử nhân Kinh tế chính trị
Điện thoại
 
Email                        
 
Họ và tên
Nguyễn Trần Phương Hiền 
Chức vụ
Giảng viên tập sự
Năm sinh
1991
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
 
Email                        
Họ và tên
Nguyễn Thị Mai Trâm
Chức vụ
Giảng viên
Năm sinh
1993
Học hàm, học vị
Cử nhân Tư tưởng Hồ Chí Minh
Điện thoại
 
Email                        

Họ và tên
Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa
Chức vụ
Viên chức
Năm sinh
1994
Học hàm, học vị
Cử nhân Giáo dục chính trị
Điện thoại
 
Email                         

Họ và tên
Đỗ Thị Đoan Trang
Chức vụ
Giảng viên tập sự
Năm sinh
1996
Học hàm, học vị
Cử nhân Triết học
Điện thoại
 
Email                         


 

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh