Kết quả một năm thực hiện quy chế quản lý đào tạo tại Trường Chính trị Bến Tre

Ngày 02/5/2019, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG, trên cơ sở bộ quy chế của Học viện, Trường Chính trị Bến Tre đã cụ thể hóa và ban hành Quyết định số 421-QĐ/TCT ngày 17/9/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo áp dụng cho Trường Chính trị Bến Tre, trong đó bao gồm 04 quy chế cơ bản:

- Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính;

- Quy chế Giảng viên Trường Chính trị Bến Tre;

- Quy chế nghiên cứu khoa học;

- Quy chế Thanh tra đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Bến Tre.

Căn cứ từ bộ quy chế, Ban Giám hiệu đã triển khai và quán triệt nhận thức đến tất cả giảng viên, viên chức của nhà trường về nội dung của quy chế, đặc biệt là đã chỉ ra những điểm thay đổi cơ bản được quy định trong bộ quy chế lần này. Qua một năm triển khai thực hiện, nhìn chung, quy chế đã đáp ứng tốt yêu cầu của công tác quản lý đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo tại Trường Chính trị Bến Tre, công tác quản lý đào tạo đã đi vào nền nếp, thể hiện cụ thể trên các mặt:

Đối với công tác tuyển sinh. Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, Trường đã thực hiện nghiêm công tác tuyển sinh, đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, hồ sơ dự tuyển, quy trình tuyển sinh cũng như về thời gian từ lúc thông báo tuyển sinh, kết quả tuyển sinh đến thông báo nhập học đối với học viên.

Đối với công tác quản lý học viên. Công tác tổ chức lớp học và quản lý học viên được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo vừa tổ chức lớp hệ tập trung và vừa tổ chức lớp hệ không tập trung. Số lượng học viên ở mỗi hệ lớp thực hiện theo quy định, lớp hệ tập trung không quá 50 học viên và hệ không tập trung không quá 80 học viên.

Trách nhiệm và thẩm quyền quản lý học viên được phối hợp đồng bộ và thực hiện theo quy chế, siết tất cả các khâu của quy trình quản lý học viên. Công tác quản lý học viên luôn được Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng đặc biệt quan tâm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng học viên học tập tại trường. Các nội dung liên quan đến quản lý học viên được thực hiện thống nhất, đồng bộ và xuyên suốt trong toàn khoá học của học viên, thông qua công tác chủ nhiệm lớp, thông qua hình thức kiểm tra xét điều kiện thi, thông qua công tác quản lý học viên tại phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học và thông qua công tác phối hợp với các cơ quan quản lý, đơn vị công tác của học viên… để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của học viên cũng như kịp thời có những tác động tích cực giúp học viên yên tâm học tập và phấn đấu.

Đối với công tác chủ nhiệm lớp. Việc phân công giảng viên, viên chức làm chủ nhiệm các lớp học được thực hiện phù hợp với từng đối tượng học và theo đúng quy chế. Mỗi chủ nhiệm lớp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn bám quy chế, là cầu nối giữa lớp với nhà trường trong quá trình học tập tại Trường Chính trị.

Đối với công tác đánh giá kết quả học tập, rèn luyện. Công tác xét điều kiện thi đã được phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học phối hợp với các khoa chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm tiến hành nghiêm túc, đảm bảo khách quan để trình Ban Giám hiệu phê duyệt theo đúng quy định.

Việc ra đề thi các phần học được thực hiện nền nếp, đúng quy chế và đã có cải tiến trong việc tổ chức và cách thức ra đề thi với sự đa dạng nhiều hình thức thi khác nhau phù hợp với các loại hình và phương thức đào tạo: Đề thi tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp; đề thi đóng, mở; các đề thi đảm bảo được khối lượng kiến thức lý luận theo hướng đảm bảo nội dung cơ bản của chương trình đồng thời vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn ở địa phương, đơn vị nơi học viên công tác.

Công tác tổ chức thi và coi thi đảm bảo vừa phân công viên chức ở phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học và giảng viên các khoa thực hiện nhiệm vụ chu đáo, thực hiện đúng theo quy chế, nội quy phòng thi; công tác thanh tra, giám sát việc tổ chức thi được tiến hành thường xuyên. Cùng với đó, công tác chấm thi được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đảm bảo đánh giá đúng kết quả.

Thi tốt nghiệp nghiêm túc đúng quy chế, việc hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp đúng quy định về thể thức, nội dung và đúng tỷ lệ học viên theo quy định.

Công tác lưu hồ sơ học viên, lưu bài thi, điểm thi... theo quy định.

Đối với công tác xét công nhận tốt nghiệp, cấp và quản lý bằng tốt nghiệp. Hội đồng xét tốt nghiệp được thành lập đúng theo số lượng, cơ cấu và thành phần; hồ sơ xét tốt nghiệp thực hiện theo quy định.

Công tác cấp và quản lý bằng tốt nghiệp chặt chẽ, không xảy ra tình trạng gian lận trong cấp bằng tốt nghiệp. Thực nghiêm việc quản lý, sử dụng và báo cáo theo quy định.

Đối với Quy chế Giảng viên.  Trường Chính trị Bến Tre hiện có 15 giảng viên, tất cả đều đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, hàng năm đều hoàn thành nghĩa vụ giờ giảng và nghiên cứu khoa học. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên có trách nhiệm và tâm huyết với nghề nghiệp, thể hiện được tính Đảng, tính chiến đấu, tính khách quan và khoa học, đồng thời thể hiện rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện tại, Trường Chính trị Bến Tre đang bồi dưỡng cho 09 viên chức trẻ đã được tuyển dụng từ năm 2016 đến nay đảm bảo đủ chuẩn theo quy định để dự nguồn, bổ sung nguồn giảng viên kế thừa trong tương lai.

Đối với lực lượng giảng viên thỉnh giảng, Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định phân công và được rà soát, bổ sung hàng năm. Giảng viên thỉnh giảng thực hiện nghiêm túc các quy chế liên quan đến quá trình giảng dạy. Việc truyền đạt kiến thức bám sát yêu cầu về nội dung và cung cấp thêm nhiều thông tin cũng như kinh nghiệm thực tế trong những lĩnh vực mà nội dung báo cáo yêu cầu.

Giảng viên thực hiện đúng chương trình, nội dung, soạn giáo án đúng mẫu đã được ban hành, chủ động cập nhật kiến thức mới, gắn lý luận với thực tiễn phù hợp với đối tượng người học. Giáo án đảm bảo yêu cầu về thể thức, nội dung, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Để triển khai thực hiện nội dung chương trình, Ban Giám hiệu nhà trường ban hành kế hoạch tổng thể các lớp, lịch giảng dạy và học tập các phần học đảm bảo đủ số tiết lên lớp, thảo luận… theo đúng quy định.

Đối với công tác thao giảng, dự giờ. Thực hiện tốt chế độ thao giảng, dự giờ để trao đổi chuyên môn, bổ sung kiến thức và hoàn thiện phương pháp.

Đối với công tác nghiên cứu khoa học. Ban Giám hiệu xác định hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học kết hợp chặt chẽ, bổ sung và nâng cao năng lực tư duy của đội ngũ giảng viên. Chính vì vậy, Ban Giám hiệu Trường luôn coi trọng hoạt động nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế và tạo mọi điều kiện để giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo định mức tiêu chuẩn của từng chức danh.

Đối với công tác thanh tra đào tạo, bồi dưỡng. Hiệu trưởng nhà trường quyết định thành lập tổ thanh tra gồm 03 đồng chí, thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch.

Có thể khẳng định rằng, việc triển thực hiện Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG, Trường Chính trị Bến Tre triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn thấy còn một số vướng mắc nhất định, cụ thể là:

- Quy chế không quy định cộng điểm cho ban cán sự lớp khi hoàn thành tốt nhiệm vụ vào điểm trung bình toàn khóa sẽ không khuyến khích tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ này, rất khó phát huy.

- Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16 quy định điều kiện dự thi và xét điều kiện dự thi “Nếu học viên được nhà trường đồng ý cho nghỉ học dưới 25% tổng số thời gian học lý thuyết, thảo luận trên lớp của phần học, môn học thì trước khi thi phải học lại nội dung chưa học...”.  Điều này có nghĩa trong quá trình học ở các phần học, môn học học viên không được vắng bất kỳ buổi học nào. Tuy nhiên trong thực tế, có nhiều trường hợp trong thời gian học học viên bị bệnh, con, cha mẹ ốm đau phải điều trị ở bệnh viện, hoặc tứ thân phụ mẫu mất... nhưng đối với những trường hợp này phải được giải quyết.

Từ thực tiễn triển khai áp dụng tại Trường Chính trị Bến Tre thời gian qua đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý đào tạo, thời gian tới, trên cơ sở đề xuất những bất cập trong quá trình thực hiện từ các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ có những điều chỉnh phù hợp, tạo được khung pháp lý và thống nhất để các trường chính trị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

ThS. Nguyễn Thị Hiền
Trưởng phòng QLĐT&NCKH

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh