Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; lớp Cao cấp LLCT K74.B07 Bến Tre; từ ngày 14/5 đến ngày 22/5/2024

Danh sách lớp:
Cao cấp LLCT-K74.B07.BTr
Học phần:
Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm học
2024

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; lớp Cao cấp LLCT K74.B07 Bến Tre; từ ngày 14/5 đến ngày 22/5/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh