Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý + Văn hóa và phát triển; lớp Cao cấp LLCT K73.B07 Bến Tre, từ ngày 07/3 đến ngày 20/3/2024

Danh sách lớp:
Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2024

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý +  Văn hóa và phát triển; lớp Cao cấp LLCT K73.B07 Bến Tre, từ ngày 07/3 đến ngày 20/3/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh