Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Triết học Mác - Lênin, lớp Cao cấp LLCT K74.B07 Bến Tre, từ ngày 21/12 đến ngày 29/12/2023

Danh sách lớp:
Cao cấp LLCT-K74.B07.BTr
Học phần:
Triết học Mác Lênin
Năm học
2023

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Triết học Mác - Lênin, lớp Cao cấp LLCT K74.B07 Bến Tre, từ ngày 21/12 đến ngày 29/12/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh