Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Triết học Mác-Lênin, Lớp Cao cấp LLCT K73.B07.BTr, từ ngày 15/11 đến 25/11/2022

Danh sách lớp:
Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr
Học phần:
Triết học Mác Lênin
Năm học
2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Triết học Mác-Lênin, Lớp Cao cấp LLCT K73.B07.BTr, từ ngày  15/11 đến 25/11/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh