Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quản lý kinh tế; lớp Cao cấp LLCT K73.B07 Bến Tre, từ ngày 05/12 đến ngày 12/12/2023

Danh sách lớp:
Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quản lý kinh tế; lớp Cao cấp LLCT K73.B07 Bến Tre, từ ngày 05/12 đến ngày 12/12/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh