Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quản lý kinh tế + Kinh tế phát triển; lớp Cao cấp LLCT K73.B07.Bến Tre, từ ngày 02/01 đến ngày 12/01/2024

Danh sách lớp:
Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2024

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quản lý kinh tế + Kinh tế phát triển; lớp Cao cấp LLCT K73.B07.Bến Tre, từ ngày 02/01 đến ngày 12/01/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh