Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ; lớp Cao cấp LLCT K74.B07 Bến Tre, từ ngày 14/3 đến ngày 22/3/2024

Danh sách lớp:
Cao cấp LLCT-K74.B07.BTr
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2024

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ; lớp Cao cấp LLCT K74.B07 Bến Tre, từ ngày 14/3 đến ngày 22/3/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh