Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin,Lớp CC LLCT K73.B07 Bến Tre, từ ngày 07/02/2023 đến ngày 14/02/2023

Danh sách lớp:
Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr
Học phần:
Kinh tế chính trị Mác Lênin
Năm học
2023

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin,Lớp CC LLCT K73.B07 Bến Tre, từ ngày 07/02/2023 đến ngày 14/02/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh