Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lớp CCLLCT hệ không tập trung K73.B07 Bến Tre, từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2022

Danh sách lớp:
Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2022

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lớp CCLLCT hệ không tập trung K73.B07 Bến Tre, từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2022

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh