Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lớp Cao cấp LLCT K73.B07, từ ngày 09/3 đến 16/3/2023

Danh sách lớp:
Cao cấp LLCT-K73.B07.BTr
Học phần:
[...Đang cập nhật ...]
Năm học
2023

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lớp Cao cấp LLCT K73.B07, từ ngày 09/3 đến 16/3/2023

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh