Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp Cao cấp LLCT K74.B07, Môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh; từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2024

Danh sách lớp:
Cao cấp LLCT-K74.B07.BTr
Học phần:
Giáo dục quốc phòng và an ninh
Năm học
2024

Kế hoạch giảng dạy và học tập lớp Cao cấp LLCT K74.B07, Môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh; từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2024

Tải tập tin đính kèm:

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh