Hoạt động của Khoa Nhà nước và pháp luật năm 2023 – những kết quả nổi bật

Thực hiện Kế hoạch số 195-KH/TCT ngày 02/12/2022, Kế hoạch (điều chỉnh) số 279-KH/TCT ngày 02/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học năm 2023 và Kế hoạch số 01-KH/NNPL ngày 18/01/2023 của khoa Nhà nước và pháp luật về hoạt động nghiên cứu thức tế,  trong năm 2023, mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhất định trong thực hiện nhiệm vụ nhưng tập thể Khoa đã nỗ lực, tập trung cao độ và đạt được nhiều thành tích nổi bật:

Về công tác giảng dạy:

Thực hiện vượt định mức 3.031,5/863,45 giờ giảng. Trong năm có 01 giảng viên tham gia và được công nhận là “Giảng viên dạy giỏi toàn quốc” tại Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII - năm 2023.

Về công tác nghiên cứu khoa học:

Thực hiện vượt định mức 1.587/974.3 giờ nghiên cứu khoa học. Trong năm, các giảng viên của Khoa đã chủ nhiệm 01 đề tài và tham gia thực hiện 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Tham gia viết bài Toạ đàm, Hội thảo khoa học cấp trường, có nhiều bài viết được chọn đăng trên các website của Tỉnh uỷ, Việt Nam Thịnh vượng, Trường Chính trị. Tham gia và đạt nhiều thành tích trong Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch: 01 giải triển vọng cấp quốc gia, 01 giải khuyến khích do Báo Quân đội nhân dân tổ chức; 01 giải C và 02 triển vọng cấp tỉnh.

Về công tác nghiên cứu thực tế:

Các giảng viên tích cực thực hiện các hoạt động nghiên cứu, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và có sản phẩm nghiên cứu cụ thể theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu phê duyệt.

Với những kết quả nêu trên, trong năm 2023, Khoa có 02 giảng viên được đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 giảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ; thi đua đạt 04 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 01 giảng viên được đề nghị nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh với thành tích 02 năm liên tục Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 giảng viên được Khối thi đua biểu dương gương điển hình tiên tiến Qúi IV và năm 2023.

Giảng viên Khoa NN&PL đạt giải tại Cuộc thi chính luận
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái 
thù địch lần thứ 3 do Học viện CTQGHCM tổ chức.
 

Giảng viên Khoa NN&PL được Khối thi đua I biểu dương gương điển hình năm 2023.

 

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thương
Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh