Hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm đưa Bến Tre thoát khỏi tốp cuối của các tỉnh trong khu vực và cả nước

Hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả đưa Bến Tre thoát khỏi tốp cuối của các tỉnh trong khu vực và cả nước - đó là thông điệp được đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 khóa XI (ngày 07/7/2022). Năm 2022 - năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, với tư tưởng chỉ đạo: Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển, Tỉnh ủy tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống đại dịch Covid-19 đạt kết quả tích cực; đặc biệt là triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có hai sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội sâu sắc là khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2, tổ chức thành công sự kiện kỷ kiệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu - kết quả đó, đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tuy nhiên, trên lĩnh vực tư tưởng có mặt cần quan tâm đó là nhận thức và hành động theo tư tưởng “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” chưa đồng bộ, hành động của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa quyết liệt, thiếu tính tiến công. Nhận thức về nội dung Hai chân, Ba mũi của phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” chưa đầy đủ và triển khai thực hiện chưa rộng khắp, kết quả còn hạn chế; triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là quán triệt chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022 của tỉnh về “Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng Bến Tre phát triển nhanh, bền vững sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước” và Kết luận số 21-KL/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiêu cực, chưa được quan tâm đúng mức ở nhiều đơn vị, địa phương dẫn đến đảng viên vi phạm kỷ luật chưa được kéo giảm,…

Từ thực trạng những hạn chế nêu trên, công tác tư tưởng 6 tháng cuối năm và cũng là nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, các cấp ủy, các ngành cần quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau, nhằm tạo thống nhất nhận thức, thúc đẩy hành động quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Tiếp tục lãnh đạo quán triệt phương châm hành động “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Vì đây không chỉ là chủ đề tư tưởng của năm 2022 mà là tư tưởng chỉ đạo của cả nhiệm kỳ “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Thảo luận tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 và qua khảo sát ở cơ sở cho thấy rằng, nhận thức về “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” chưa đầy đủ và hành động ở nhiều cấp, nhiều ngành và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa quyết liệt, thiếu đồng bộ, chưa thật sự năng động, sáng tạo, nên hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy chưa đạt như mong muốn. Nếu hành động quyết liệt, đồng bộ, chủ động tiến công của các cấp, các ngành đúng như tư tưởng chỉ đạo thì kết quả sẽ tốt hơn. Năm 2021 và 2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp, tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm còn chậm. Do đó, nhiệm vụ phía trước của Đảng bộ còn rất nặng nề, cho nên người đứng đầu các cấp, các ngành phải tiếp tục quán triệt, lan tỏa, thúc đẩy tư tưởng tiến công, hành động quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn trên từng vị trí công tác của cán bộ, đảng viên để hướng tới đạt chỉ tiêu tăng trưởng 8 - 8,5%/năm 2022 làm nền tảng tạo bứt phá tăng trưởng cao cho hơn 02 năm còn lại của nhiệm kỳ, phấn đấu đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra.

Các cấp ủy, các ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp lãnh đạo thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đi vào thực chất hơn. Chúng ta cần nhận thức đầy đủ rằng, thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vừa là động lực vừa là nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra. Ngay sau thành công Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị đầu tiên (Chỉ thị số 01) về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” với Hai chân: “Chân thứ nhất là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, với các nội dung thi đua: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; rèn luyện người đảng viên, công chức tiêu biểu; nâng cao hiệu lực - hiệu quả hoạt động của chính quyền; xây dựng chính quyền điện tử... Chân thứ hai là phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, với các nội dung thi đua: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực; giảm nghèo bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc - tiến bộ; xây dựng gia đình, dòng họ học tập; các phong trào thi đua trong ngành giáo dục, y tế; xây dựng địa phương, cơ quan xanh - sạch - an toàn; xây dựng địa phương, cơ quan, trường học đảm bảo an toàn và an ninh trật tự”. Ba mũi: “Mũi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gồm các nội dung thi đua: cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ; sáng kiến thực hiện công vụ nhanh, hiệu quả; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả; xây dựng chính quyền điện tử, phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính vào top 20 cả nước. Mũi huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, gồm các nội dung thi đua: giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án; trữ nước mưa, nước ngọt, xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ; xây dựng giao thông nông thôn; phát triển giao thông kết nối nội bộ; phát triển các khu, cụm công nghiệp; hoàn thành giai đoạn 1 tuyến động lực ven biển. Mũi phát triển nguồn nhân lực, gồm các nội dung thi đua: công chức - viên chức học tập, nâng cao trình độ; chuyên nghiệp, tăng năng suất; đổi mới công nghệ, thiết bị trong sản xuất; áp dụng mô hình quản lý tiên tiến”.

Các cấp, các ngành phải thực hiện thi đua với những nội dung cụ thể - nắm chắc, hiểu rõ nội dung Hai chân, Ba mũi để lãnh đạo thực hiện, tránh hô hào chung chung. Thi đua “Đồng Khởi mới” phải trở thành tình cảm, trách nhiệm và hành động cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi nhà, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Các địa phương, các ngành phải xác định tên phong trào thi đua; xây dựng các điển hình để phát động thi đua “học tập điển hình”, “bắt kịp điển hình” và “vượt qua điển hình”. Từ đó chọn biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích thật sự xuất sắc từ phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”.

Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ về tư tưởng và đạo đức, góp phần kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, bước đầu được ngăn chặn nhưng chưa được đẩy lùi. Trong 6 tháng đầu năm, đảng viên vi phạm kỷ luật và dự báo đang có dấu hiệu vi phạm kỷ luật gia tăng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, yếu kém nêu trên là do việc lãnh đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa được quan tâm đúng mức; công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên có mặt còn hạn chế; đặc biệt là bản thân đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện không đủ sức kiềm chế chủ nghĩa cá nhân của bản thân dẫn tới vi phạm. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết, các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Theo đó, tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ giải pháp trong Kết luận số 21-KL/TW, Hội nghị trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiêu cực; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là hai nội dung quan trọng, xuyên suốt cần tập trung lãnh đạo thực hiện, để tập trung xây dựng về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chống chủ nghĩa cá nhân. Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, cần lãnh đạo nhận diện, phát hiện để ngăn chặn và xử lý các cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tiêu cực; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy cần đề cao vai trò nêu gương và tuyên truyền giáo dục khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống quê hương Đồng Khởi anh hùng; khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong xây dựng và phát triển tỉnh sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tỉnh uỷ Bến Tre phải truyền lửa, khơi dậy khát vọng phát triển trong mỗi người dân Bến Tre. Với tinh thần và tình cảm của Chủ tịch nước dành cho Bến Tre, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn - quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra - để trả lời câu hỏi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre chiều ngày 01/7/2022 “Bến Tre phải làm gì để thoát khỏi tốp cuối của các tỉnh trong khu vực và cả nước”.

NBT

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh