Giới thiệu chung về Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

1. Địa chỉ

Trụ sở           : 01/D Quốc lộ 60, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre

Điện thoại     : 0275 3822 328

Fax               : 0275 3821 034

Email            : tct@bentre.gov.vn

2. Giới thiệu về Trường Chính Trị tỉnh Bến Tre

I. Lịch sử:

Tiền thân là Trường Cán bộ Việt Minh tỉnh Bến Tre, thành lập vào tháng 3 năm 1947 tại xóm Bần Mít, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Sau gần 50 năm hoạt động đào tạo và huấn luyện cán bộ phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương. Mặc dù đã nhiều lần đổi tên để đáp ứng nhiệm vụ mới nhưng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập quốc tế đòi hỏi tổ chức bộ máy phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Vì vậy,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã ra Quyết định số 456-QĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 1994 hợp nhất Trường Đảng Trần Phú và Trường Hành chánh tỉnh thành Trường Chính trị. Trường Chính trị tỉnh Bến Tre chính thức ra đời và hoạt động theo Quyết định số 1064/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ngày 24 tháng 12 năm 1994.

Thực hiện Qui định số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Qui định số 29-QĐi/TU ngày 03/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

Trường Chính trị tỉnh có chức năng tố chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

2. Nhiệm vụ:

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, các đoàn thế chính trị- xã hội cấp tỉnh và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh trên; cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về một số lĩnh vực khác.

- Đào tạo trung cấp lý luận chính trị- hành chính theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tố chức đảng, chính quyền, đoàn thế chính trị - xã hội cấp cơ sở. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.

- Bồi dưỡng các chương trình khác do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố Bến Tre.

- Tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở, tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập.

- Đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

III. Tổ chức bộ máy:

  • Ban Giám hiệu có 03 người:
 
 
 
 
 
 
 
Họ và tên
CAO VĂN DŨNG
Chức vụ
Hiệu trưởng
Năm sinh
1963
Học hàm, học vị
Cử nhân Kinh tế lao động
Điện thoại
0275 3824593
Email
 

 

 
 
 
 
 
Họ và tên
DƯƠNG VĂN CHĂM
Chức vụ
 Phó Hiệu trưởng
 Phụ trách Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học
Năm sinh
1974
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
 
Emailcham74tct@yahoo.com.vn

 

 
 
 
 
 
 
Họ và tên
DƯƠNG QUỐC HOÀNG
Chức vụ
 Phó Hiệu trưởng
 Phụ trách Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu
Năm sinh
1976
Học hàm, học vị
Thạc sĩ
Điện thoại
 
Email
 

Các phòng chức năng: 02 phòng

1. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học:

ThS. Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng.

ThS. Trương Ngọc Quí, Phó Trưởng phòng

2. Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu:

ThS. Võ Thị Thúy Liễu, Trưởng phòng.

CN. Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng phòng.

Các khoa chuyên môn: 03 khoa

1. Khoa Lý luận cơ sở:

ThS. Nguyễn Phước Tuân, Phó Trưởng khoa.

2. Khoa Xây dựng Đảng

ThS. Nguyễn Thị Nga, Trưởng khoa

3. Khoa Nhà nước và pháp luật

Ths. Phan Văn Thuận, Trưởng khoa

ThS. Võ Thái Bình, Phó Trưởng khoa.

Tổng số cán bộ, nhân viên tính đến thời điểm hiện nay, có 44 người

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh