Đề tài khoa học

Ngày Đăng :

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỪ NĂM 2008 - 2017

 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp

thực hiện

Đơn vị

cá nhân chủ trì thực hiện

01

Xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tỉnh Bến Tre đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới (Năm 2007 - 2008)

ThS Nguyễn Trung Dương

Hiệu trưởng Trường Chính trị

Bến Tre

Cấp tỉnh

Trường Chính trị Bến Tre

02

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ở Bến Tre hiện nay (Năm 2008-2009)

Nguyễn Thái Xây - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND

tỉnh Bến Tre

Cấp cơ sở

Trường Chính trị Bến Tre

03

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo cán bộ, công chức cấp xã của Trường Chính trị Bến Tre hiện nay (Năm 2010)

ThS Dương Văn Chăm

Trưởng phòng Đào tạo

Cấp cơ sở

Phòng Đào tạo

04

Tình huống và phương án giải quyết tình huống trong hoạt động quản lý nhà nước ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Năm 2011)

GVC Ngô Văn Sơn

Trưởng khoa Nhà nước

và Pháp luật

Cấp cơ sở

 

Khoa Nhà nước và Pháp luật

05

Tình huống và phương án giải quyết tình huống trong công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cấp cơ sở, tỉnh Bến Tre (Năm 2011)

ThS Nguyễn Thị Yến

Trưởng khoa Dân vận

 

Cấp cơ sở

 

Khoa Dân vận

06

Tình huống và phương án giải quyết tình huống trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cấp xã, tỉnh Bến Tre (Năm 2013).

 ThS Nguyễn Thị Yến

Trưởng khoa Dân vận

Cấp cơ sở

Khoa Dân vận

07

Biên soạn tài liệu “Tình hình nhiệm vụ địa phương” (Năm 2013).

ThS Phan Văn Thuận

Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Cấp cơ sở

Khoa Xây dựng Đảng

08

Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo ở cấp xã tỉnh Bến Tre trong tình hình mới (Năm 2016)

ThS Nguyễn Thị Yến

Trưởng khoa Dân vận

Cấp cơ sở

 

Khoa Dân vận

 

09

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bến Tre hiện nay (Năm 2017)

TS Phạm Huỳnh Minh Hùng

Phó Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Cấp cơ sởTiến sĩ Phạm Huỳnh Minh Hùng

 

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh