Đảng bộ Trường Chính trị Bến Tre - những việc cần làm ngay sau Đại hội

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ Trường Chính trị nêu cao quyết tâm, vượt mọi khó khăn, quán triệt sâu, phát huy trí tuệ, đổi mới phương pháp tư duy và thực hiện có hiệu quả các vấn đề trọng tâm sau:

Thứ nhất, phân công nhiệm vụ cho các Đảng ủy viên sát hợp với năng lực, trình độ, kỹ năng, gắn với các Chi bộ mà các Đảng ủy viên phụ trách.

Thứ hai, hoàn thiện Quy chế làm việc của Đảng ủy theo hướng xác định rõ chức trách của các Đảng ủy viên, cơ chế phối hợp đảm bảo tính liên hoàn, thông suốt.

Thứ ba, xây dựng khoa học, gấp rút các “kế hoạch con” để làm “kênh dẫn truyền” thực hiện từng phần các nhiệm vụ đột phá, Chương trình hành động, trong đó tập trung sâu vào các việc sau:

1. Tập trung thông tin, tuyên truyền, đảm bảo nhận thức thông suốt về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của những nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá do Đại hội đề ra tạo sự quyết tâm và đồng thuận cao trong đội ngũ đảng viên, viên chức và người lao động toàn đơn vị.

2. Nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, nhất là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong chương trình hoạt động toàn khóa, năm, quý, tháng gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ trực thuộc, các phòng, khoa để triển khai thực hiện:

* Kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, ngăn chặn những biểu hiện “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

* Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác truyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

* Kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học

* Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

* Kế hoạch xây dựng “Trường Chính trị chuẩn”.

* Kế hoạch tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hội thảo.

Đối với cá nhân: Trên cơ sở Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ của mình, hàng năm đảng viên và viên chức xây dựng kế hoạch đăng ký nội dung công việc cụ thể để phấn đấu thực hiện.

Hàng tháng (đối với các chi bộ), hàng năm, giữa nhiệm kỳ (đối với Đảng ủy) tiến hành đánh giá, sơ kết thực hiện nhiệm vụ, rút kinh nghiệm, rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết; đồng thời bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy phân công để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch và tổ chức thực hiện.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Chính trị thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, gúp Đảng ủy kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả những vấn đề phát sinh liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên trong quá trình thực hiện.

Các đầu việc, lịch trình, lộ trình, cá thể hóa trách nhiệm được xác định rõ trong các Chương trình hành động được Đại hội thông qua.

Với một niềm tin sâu sắc, mãnh liệt, tin tưởng rằng với trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết một lòng,  Đảng bộ Trường Chính trị sẽ thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Đồng chí Dương Quốc Hoàng
Bí thư Đảng ủy

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh