Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ bảy, 24 Tháng 2, 2024 - 00:52

Thi đua yêu nước - niềm tin và động lực chiến thắng đại dịch Covid-19

ThS. Phan Văn Thuận
Trưởng khoa Xây dựng Đảng
 

Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đã luôn hết sức coi trọng khơi dậy, phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đây là một trong những biện pháp căn bản để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước chứa đựng những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” nói chung và “Đồng khởi mới” trong phòng, chống đại dịch Covid-19 nói riêng hiện nay.

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nước ta ngày càng diễn biến hết sức phức tạp. “Giặc đói”, “giặc dốt” vẫn hoành hành, thù trong, giặc ngoài tìm mọi cách để tiêu diệt chính quyền cách mạng còn non trẻ, “cướp nước ta một lần nữa”. Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” ấy, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Ngày 11/6/1948, Người đã ra Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” để động viên toàn thể đồng bào, chiến sỹ trong cả nước phát huy truyền thống thi đua yêu nước, giải quyết những nhiệm vụ cấp bách của cách mạng nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm; góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước với mục đích trước mắt là “làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”.

Theo Bác, thi đua chính là những biểu hiện rõ ràng nhất, cụ thể nhất của lòng yêu nước và là một tiêu chí để đánh giá lòng yêu nước của mỗi cá nhân. Vì vậy, qua “lời kêu gọi” ấy, Người đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt tình cách mạng của đông đảo quần chúng nhân dân bằng phong trào “Thi đua yêu nước” thiết thực, cụ thể. Người coi thi đua là cách tốt nhất để khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khí phách và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, làm cho lòng yêu nước được bộc lộ, thể hiện bằng những hành động cụ thể trong hoạt động lao động, sản xuất, chiến đấu và học tập hàng ngày của đông đảo quần chúng nhân dân.

Thực hiện chủ trương của Đảng, lời kêu gọi của Bác Hồ, cùng với cả nước, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre đã lập nhiều chiến công vang vội, góp phần thực hiện thắng lợi 2 cuộc kháng chiến thần thánh, “đánh bại 2 tên đế quốc to” hoàn thành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong trang sử vẻ vang ấy, tiêu biểu nhất là cuộc “Đồng khởi” năm 1960, tạo ra bước ngoặt cho cách mạng, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.  Vì vậy, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre được Bộ Chỉ huy Quân giải phóng Miền Nam tặng danh hiệu “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ diệt ngụy”. “Đồng khởi” trở thành “biệt danh”, là “thương hiệu” của Bến Tre trong thi đua diệt giặc ngoại xâm. “Tinh thần Đồng khởi” là giá trị văn hóa đặc thù để Người Bến Tre tự hào, kế thừa và phát huy trong thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục chống “giặc đói”, “giặc dốt” và hiện nay là “giặc Covid-19”.

Ngày 5/12/1997, để tiến tới “Tổ chức kỷ niệm những ngày lịch sử lớn năm 2000”, Tỉnh ủy ra Nghị quyết số 07-NQ/TU để “phát động phong trào Đồng khởi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy lùi nghèo nàn và lạc hậu” với nội dung cơ bản là: Phát huy truyền thống văn hóa mang tính đặc thù của Bến Tre tạo thành nguồn lực mới, đồng thời đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuẩn bị “hành trang” cùng cả nước bước vào thế kỷ XXI.

Kế thừa và phát huy những thành tựu và kinh nghiệm trong thi đua “đẩy lùi nghèo nàn và lạc hậu” và “Phấn đấu đến năm 2020, người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng với mức bình quân chung của khu vực đồng bằng sông Cửu Long”, ngày 07/01/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU về việc phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, vận dụng phương châm “2 chân, 3 mũi” trong điều kiện mới, tạo ra xung lực chính trị mới, quyết tâm đưa kinh tế  - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, toàn diện.

Với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” và phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới”, Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mới, bên cạnh những lợi thế mới về địa kinh tế - chính trị; nội bộ đoàn kết thống nhất, khát vọng vươn lên với quyết tâm chính trị cao là động lực cho sự phát triển…, Bến Tre cũng còn những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua, trong đó, nguy hiểm nhất là “giặc Covid-19” với những diễn biến phức tạp khó lường. Những khó khăn, thách thức ấy đòi hỏi Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà phải đồng thuận, thống nhất cao, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, năng động, sáng tạo, quyết tâm hành động, huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư phát triển, tạo chuyển biến đồng bộ, đột phá trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ tới. Vì vậy, ngày 17/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về phát động Phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục đích “Phát động rộng mạnh trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, biến tinh thần Đồng khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào Đồng khởi trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo ra xung lực chính trị mới, quyết tâm đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, toàn diện, “phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030”, hướng tới mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện chủ trương trên, toàn Đảng bộ, quân và dân Bến Tre, bên cạnh những quyết tâm, “Đồng thuận – Sáng tạo” của mình, đã chịu sự tác động rất lớn của làn sóng thứ 4 của đại dịch Covid-19. Những diễn biến vô cùng phức tạp khó lường của biến thể mới đã gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, tác động đến nhiều mặt kinh tế - xã hội. Vì vậy, để phát huy tốt hơn truyền thống văn hóa, ý thức trách nhiệm của người dân “Xứ dừa - Đồng khởi” và tăng cường những biện pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống dịch, ngày 20/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4189/KH-UBND về “phát động phong trào cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.

Hiện nay, cùng vởi cả nước, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, “mục tiêu kép” với việc “chủ động, tích cực, tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm sức khỏe, tính mạng và an toàn của người dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, đặt lên trên hết và trước hết”. Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ cấp bách nêu trên, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” nói chung, trong phòng, chống dịch nói riêng, cần phải gắn với “công việc hàng ngày của mỗi người, mỗi ngành, mỗi cấp” như lời Bác dạy. Trường Chính trị Bến Tre, mặc dù không là “lực lượng tuyến đầu” trực tiếp trong công tác phòng, chống dịch; nhưng với vai trò và trách nhiệm của mình, cần tập trung thực hiện tốt một số công việc chủ yếu sau:

Một là, đối với Đảng ủy, Ban Giám hiệu:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những lời dạy của Bác Hồ, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ý nghĩa, mục đích và vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua-khen thưởng, đặc biệt là nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thi đua “Đồng khởi mới” trong phòng chống dịch. Trong đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động nhà trường nhận thức đúng, đồng thuận cao và tích cực thực hiện triệt để nghiêm giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là truyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy về thực hiện nghiêm và có kết quả Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ (theo tinh thần Công văn số 921-CV/TU, ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

- Tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong nhà trường; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ cách ly của Ban Chỉ đạo thành phố Bến Tre nhằm đảm bảo an toàn cho viên chức, người lao động, không để xảy ra trường hợp viên chức, người lao động nhà trường bị nhiễm Covid-19.

- Xây dựng, nhân rộng mô hình hay, sáng tạo trong tham gia phòng, chống Covid-19 theo phương châm “Học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”; vận động gia đình, người thân tích cực ủng hộ nông sản, hàng hóa cho các chốt kiểm dịch và khu vực phong tỏa; phối hợp hỗ trợ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Đảm bảo đầy đủ trang thiết bị (dung dịch sát khuẩn, khẩu trang…) phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà trường; sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị và ứng phó kịp thời khi xảy ra trường hợp viên chức, người lao động bị nhiễm Covid-19 theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo.

- Cần tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá và có những hình thức khen thưởng hợp lý. Bác Hồ đã từng nói: “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công tâm và đảm bảo công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo. Tăng cường công tác tuyên truyền những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, và thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.   Hai là, đối với Ban Chấp hành Chi đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Chính trị:

- Cần chủ động chăm lo đời sống cho viên chức, người lao động gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội thực hiện phòng, chống Covid-19 theo thinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức và phối hợp vận động tổ chức phong trào quyên góp, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch bằng các hình thức thích hợp.

Ba là, đối với đảng viên, viên chức, người lao động nhà trường:

- Tích cực và chủ động tuyên truyền, vận động gia đình, Nhân dân và gương mẫu thực hiện nghiêm giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Tích cực tham gia viết bài, “chia sẻ” những gương người tốt, việc làm hay trong phong trào thi đua phòng, chống dịch; phản bác các thông tin sai sự thật về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung.

Thi đua yêu nước là một trong những nội dung cơ bản trong tư tưởng của Bác, là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta và là một trong những biện pháp căn bản để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Theo quan điểm của Bác Hồ, thi đua phải được thể hiện bằng phong trào hành động cách mạng giải quyết các vấn đề bức thiết trong cuộc sống với nhiều nội dung và mục tiêu cụ thể khác nhau theo yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. Nhờ tinh thần ấy mà Đảng và Bác đã khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khí phách và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, làm cho lòng yêu nước được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong hoạt động lao động, sản xuất, chiến đấu và học tập hàng ngày của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc đấu tranh tiêu diệt “giặc đói”, “giặc dốt”, giặc ngoại xâm và cả “giặc nội xâm” (Bác Hồ từng cho rằng: “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ giặc ở trong lòng”). Vì vậy, trong cuộc đấu tranh chống “giặc Covid-19” hiện nay, tinh thần ấy là niềm tin và động lực để chúng ta có thể đẩy lùi và chiến thắng đại dịch nguy hiểm này, sớm đưa cuộc sống trở lại “bình thường mới”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đạt các tiêu chí “Trường Chính trị chuẩn”, góp phần xây dựng quê hương Bến Tre giàu đẹp, văn minh./.

Phòng, chống dịch Covid-19: 

Tin khác