TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 05:10

Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2020

Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng năm 2020

Năm/ Kỳ báo cáo: 

2020

Biểu mẫu: 

B03

Ngày công bố: 

Thứ hai, 5 Tháng 10, 2020

Văn bản đính kèm: