Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ hai, 10 Tháng 5, 2021 - 11:17

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng - an ninh trong giai đooạn mới

ThS. Dương Văn Chăm -
CN. Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa
 

Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mang bản chất của giai cấp công nhân, có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc. Trong đó, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với LLVTND là tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, đây là nguyên tắc bất di bất dịch, nhất quán, xuyên suốt trong toàn bộ tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, là nhân tố đảm bảo cho LLVTND ngày càng lớn mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Tháng 3/1935, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, Đảng ta ra nghị quyết về tổ chức, lãnh đạo của Đảng trong đội tự vệ công nông: “Công nông cách mệnh tự vệ đội là dưới quyền chỉ huy thống nhất của Trung ương Quân ủy của Đảng Cộng sản”[1]. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVT được Hồ Chủ tịch khẳng định: “Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào”[2]. Khi bàn về những nhân tố làm nên sức mạnh của quân đội, Người chỉ rõ: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội của nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”[3]. Đó là sự khái quát thực tiễn, phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVT của nhân dân, do nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới, Đảng ta xác định: “Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng - an ninh” .

 Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh là nguyên tắc cơ bản được quy định trong Điều lệ Đảng và trong các văn kiện Đảng nhiều nhiệm kỳ. Nguyên tắc này chỉ rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh, không chia quyền, không nhường quyền lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh cho bất cứ một đảng phái, một tổ chức, cá nhân nào; không thông qua một tổ chức trung gian nào; Đảng lãnh đạo mọi mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, mọi hoạt động, mọi nhiệm vụ của sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, bất kỳ ở đâu.

Nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Điều lệ Đảng đã khẳng định nguyên tắc cơ bản “Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”. Nguyên tắc đó chỉ rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo quân đội và công an; Đảng không chia quyền, không nhường quyền lãnh đạo quân đội và công an cho bất kỳ một tổ chức, một lực lượng, một cá nhân nào, không qua khâu trung gian nào; Đảng lãnh đạo quân đội và công an về mọi mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo mọi mặt công tác, mọi nhiệm vụ, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công an tập trung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổ chức đảng các cấp trong quân đội và công an có trách nhiệm thực hiện nguyên tắc lãnh đạo của Đảng theo phạm vi, chức năng và nội dung quy định cho từng cấp.

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội  và công an thể hiện ở những nội dung chủ yếu như: lãnh đạo xây dựng và hoạch định đường lối chiến lược về quốc phòng, an ninh, đường lối chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo xây dựng và phát triển nền khoa học quân sự, nền khoa học an ninh, khoa học nghệ thuật quân sự và khoa học nghệ thuật an ninh Việt Nam; lãnh đạo tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, đặc biệt là lãnh đạo tiến hành công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác xây dựng lực lượng, công tác bảo đảm trang bị vũ khí, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng quân đội, công an thực hiện nhiệm vụ...

Sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng - an ninh thể hiện các yêu cầu sau:

Một là, nắm vững bản chất chính trị, bản chất giai cấp của quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Hai là, quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; phải luôn quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng trong toàn bộ quá trình quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Ba là, quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh phải được thường xuyên kết hợp chặt chẽ với quản lý các mặt, các lĩnh vực khác của xã hội.

Bốn là, quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh phải nhằm mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định trên mọi lĩnh vực, bảo đảm cho đất nước không bị bất ngờ trong mọi tình huống, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược của các thế lực thù địch đối với nước ta.

Năm là, quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh phải được thực hiện trên cơ sở luật pháp, kế hoạch, chính sách thống nhất; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Hiện nay, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện nhiều âm mưu chống phá cách mạng nước ta, nổi lên là âm mưu “diễn biến hòa bình”. Chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVT, đòi xóa bỏ Điều 65, chương 4, Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013: “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”[4]. Không chỉ vậy, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhất là về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Ngoài ra, chúng còn âm mưu hạ thấp uy tín, vị thế, vai trò của LLVT nhằm làm giảm lòng tin của nhân dân bằng cách xuyên tạc các sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng của đất nước có sự tham gia của LLVT, bôi nhọ truyền thống, bản chất của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Chúng còn thực hiện cách thủ đoạn tung tin giả, tạo mối nghi ngờ, hiềm khích nhằm chia rẽ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, Đảng và Nhà nước với LLVT,…

Sự chống phá của các thế lực thù địch hiện nay diễn ra hết sức nguy hiểm, phức tạp, khó lường nhưng một phận cán bộ, đảng viên, quần chúng thiếu hiểu biết do thiếu rèn luyện, học tập lý luận chính trị, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nên đã bị dao động, bi quan, từ đó dẫn tới những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chỉ rõ: “Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an” là một trong chín biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nổi bật lên trong giai đoạn hiện nay, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trên mạng internet, mạng xã hội,… diễn ra ngày càng rõ nét, các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng vấn đề này để thúc đẩy chiến lược “diễn biến hòa bình” của chúng để chống phá sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Những biểu hiện này trong một số cán bộ, đảng viên và nhân dân là hết sức nguy hiểm và kiên quyết phải xử lý nghiêm.

Lực lượng vũ trang phải được tôi luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thực hiện cách chủ trương, đường lối, chiến lược, sách lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự và an toàn xã hội. Muốn làm được điều đó, LLVT phải được đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và đường lối vũ trang cách mạng sáng tạo, đúng đắn của Đảng. Trên thực tế 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, LLVTND Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Để giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVTND, đảm bảo cho LLVT luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch, cần thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, luôn kiên định và giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh và nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

Trong mọi hoàn cảnh phải luôn kiên định Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo LLVT tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp quốc phòng và an ninh, đảm bảo Đảng nắm chắc LLVT trong mọi tình huống. Đây là yêu cầu tất yếu, khách quan của cách mạng Việt Nam. Đảng, Nhà nước thống nhất chỉ huy LLVT theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đây là yếu tố căn bản đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng.

Gắn với những quy định của Hiến pháp và pháp luật, Đảng luôn nêu cao tinh thần tự hoàn thiện, để nâng cao hiệu quả, vai trò lãnh đạo của mình đối với LLVT. Nghị quyết Đại hội XII khẳng định: “Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”[5]. Phải làm cho quân đội và công an thật sự đoàn kết, gắn bó, là lực lượng xung kích đi đầu trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với LLVT.

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT phải gắn với tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với LLVT. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, các chủ trương quan điểm của Đảng về các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phải được thể chế hóa thành các văn bản pháp luật và được thực hiện bằng cơ chế quản lý của Nhà nước. Nhà nước quản lý thống nhất LLVT trên cơ sở thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bằng pháp luật.

Kết hợp với việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Bộ và các cơ quan ngang bộ khác và địa phương phù hợp với yêu cầu quản lý Nhà nước đối với LLVT.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với LLVT là một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Ba là, cần cung cấp và phổ biến thông tin chính thống về lĩnh vực quốc phòng - an ninh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách kịp thời, khách quan, chính xác.

Trong thời đại thông tin, một sự kiện diễn ra ngay lập tức có thể được trực tiếp trên toàn cầu. Vì vậy, càng chủ động trên mặt trận thông tin, cung cấp thông tin chính thống một cách kịp thời, khách quan, chính xác thì sẽ ngăn chặn được thông tin thất thiệt, xuyên tạc, bóp méo sự thật hoặc suy diễn gây hoang mang, lo lắng trong xã hội là hết sức cần thiết.

Khi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được cung cấp thông tin chính thống một cách kịp thời, nhanh chóng, chính xác thì các thế lực thù địch sẽ khó có cơ hội thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, đồng thời ngăn chặn kịp thời, hiệu quả những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bốn là, thường xuyên đổi mới trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an.

Thường xuyên đổi mới trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an nhằm tạo chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần, khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. Kết hợp với việc tích cực giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ có ý thức và hành động kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với mọi biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, ý chí, mất cảnh giác, cá nhân chủ nghĩa, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, LLVT phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi tình huống, không dao động trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi sự công kích và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong
giai đoạn hiện nay./.

 

[1] Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, Nxb.Chính trị Quốc gia, H.2008, tr.375.

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 14, Nxb.Chính trị Quốc gia, H.2013, tr.608.

[3] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 14, Nxb.Chính trị Quốc gia, H.2013, tr.435.

 

[4] Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013.

[5] ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2016, tr.150.

Tin khác